top of page

Status for SmartPlan

Alle arbeidspakkene i prosjektet har god fremdrift, og selv om SmartPlan har vært preget av digitale møteplasser der vi helst skulle hatt fysiske møter med brukere har dette fungert godt etter forholdene. Prosjektet har fulgt arbeidet med PAKT tett og kartlagt prosessen og kunnskapsgrunnlaget. Det vil utarbeides et forslag til prototype som presenteres i en workshop før sommeren.


OSC arbeider med å videreutvikle en interaktiv digital tvilling av Ålesundregionen med fokus på brukergrensesnitt, simulering, og visualisering av bærekraftsmål relatert til planfaglig informasjon knyttet mot fagområdene klima-, areal-, og transport. Den digitale tvillingen skal være et visuelt beslutningsstøtteverktøy for beslutningstakere som gir brukeren mulighet til å endre på input parametre, visualisere konsekvensen av ulike strategier, og sammenligne scenarioer. På nåværende tidspunkt i prosjektet arbeider OSC blant annet med utvikling og integrering av en simuleringsmodell for mobilitet som gjør det mulig å se på transport i et helhetsperspektiv. Brukeren av den digitale tvillingen vil kunne sette begrensninger, endre, eller stenge veier og se hvordan trafikkflyt for et område blir påvirket. En viktig milepæl for OSC fremover er å utvikle en integrasjon mot NTNU hvor kobling av data og modeller som NTNU utvikler i prosjektet kan visualiseres i brukergrensesnittet.


NTNU arbeider med å utvikle en samlet arkitektur for datainnsamling, analyse og visualisering av planfaglig informasjon knyttet til klima-, areal-, og transport. Blant annet ser vi på hvordan vi kan måle bærekraft gjennom bruk av eksisterende og nye indikatorer, hvordan vi kan bruke data og simuleringsmodeller for å kalkulere disse indikatorene og hvordan planleggere og andre aktører kan analysere, prioritere og utforske data og kunnskapsgrunnlag på nye og interaktive måter gjennom bruk av digital tvilling. En viktig milepæl for NTNU fremover er å bidra til å koble data og modeller for interaktiv analyse gjennom 3D-baserte grensesnitt. En prototype er under utvikling i samarbeid med OSC.


Høyskolen i Volda har etter nyttår jobbet med å gjennomføre intervju med utvalgte politikere i Ålesund, Sula og Giske. Målene med intervjuene har vært, fra politikerne sitt ståsted, å kartlegge muligheter og hindringer knyttet til: 1. Strategisk planlegging 2. Erfaringer med digitale kart og kartapplikasjoner som ligger på kommunene sine hjemmesider (GeoInnsyn, WebInnsyn og Kommunekart) og 3. 3D visualiseringer og interaktive modeller. I intervjuene har det vært spesiell fokus på medvirkning og bærekraftig utvikling. Intervjuene har gitt oss gode innspill til hvordan vi kan tilpasse digitale visualiseringer, for eksempel til strategiske planprosesser og politikerne som brukergruppe. Takk for innspill fra de som deltok!Comentarios


Siste innlegg

bottom of page