top of page

Om prosjektet

Bakgrunn

I «nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging»(1) påpekes det at regionale og lokale myndigheter har sentrale oppgaver med å sikre et økologisk og sosialt bærekraftig velferdssamfunn for alle. Det er forventninger om at oppgavene løses med god kvalitet og at beslutningsprosessene er kunnskapsbaserte og demokratiske. Det er videre lagt til grunn at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i utfordringene(1Feil! Fant ikke referansekilden.).


For å møte nasjonale forventninger til kunnskapsbaserte og demokratiske planprosesser forankret i bærekraftsmålene er det behov for å oppdatere eksisterende metoder og verktøy. Informasjons- og kunnskapsgrunnlaget i dagens planprosesser er basert på tidkrevende datainnsamling og i stor grad manuelt arbeid. Informasjon fra ulike konsekvensutredninger er ofte fragmentert og det eksisterer et behov for å se informasjonen samlet for å få en helhetlig forståelse av problemstillinger, løsninger og konsekvenser. Dagens konsekvensutredninger tar også lang tid og foreligger i rapportform, hvilket gjør informasjonen statisk og enveisrettet. Ettersom disse utredningene er tidkrevende er informasjonen tilgjengelig først sent i prosessen, mens viktige beslutninger tas tidlig i prosessen. Det er også i liten grad nyttiggjort et stadig voksende tilfang av data i form av stordata og sanntidsinformasjon. Analyse av slike data med sofistikert analysemetodikk kan bidra til økt presisjon og mer helhetlig forståelse av problemer, løsninger og konsekvenser tidlig i planprosessene. Ettersom mye informasjon fra utredninger er krevende å formidle er også involvering av ulike aktørgrupper og interessenter begrenset i konvensjonelle planprosesser. Her representerer FNs bærekraftsmål et stort pedagogisk og demokratisk potensiale.


I Ålesundsregionen er disse utfordringene særlig aktuelle når arbeidet med en ny klima- areal og transportplan skal utarbeides frem mot 2022. Fra 2020 ble kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund slått sammen til nye Ålesund kommune. Planarbeidet vil omfatte et bredt utvalg av problemstillinger for å sikre bærekraftig regional utvikling. Fra et mobilitetsperspektiv er det et behov for å se helhetlig på en mangfoldig region som favner både urbane og rurale områder, håndtere utfordringer på sjø og land og forstå langsiktige behov for en region i vekst. Dette byr på problemstillinger som både er analytisk og politisk komplekse og som krever et godt kunnskapsgrunnlag og aktørinvolvering. Videre har bærekraftsmålene fått en sentral rolle i Ålesund. Sammen med kommunene Sula og Giske, har kommunen tatt en sentral rolle i FN sitt smartbyprogram «United for Smart Sustainable Cities – U4SSC». En viktig del av programmet er en bærekraftsanalyse basert på globale nøkkelindikatorer (KPIer) utviklet av FN. Ålesundsregionen er første norske region til å gjennomføre analysen i en pilotfase og  Ålesund er en sentral aktør i dette prosjektet som vertskommune for den nordiske U4SSC smartbylaben. Målet er at laben skal bli et kompetansesenter for bærekraftsanalyser med fokusområde simulering og visualisering for smarte og bærekraftige byer. En viktig hovedutfordring i dette arbeidet er å operasjonalisere og integrere indikatorer og resultater fra analysene i offentlige beslutningsprosesser.


Mål

SMART PLAN vil adressere alle disse utfordringene gjennom å utvikle et datadrevet beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling i samskapende planprosesser. For å oppnå dette vil prosjektet oppfylle følgende delmål:

  1. Utvikling av database og simuleringsmodeller relevant for planarbeid. Dette skal bidra til et helhetlig og bærekraftsorientert kunnskapsgrunnlag som betjener behovene til ulike aktører gjennom ulike faser i planprosessen.

  2. Utvikling av dynamisk digital tvilling som sammen med delmål 1 utgjør et visuelt simuleringsverktøy. Gjennom et intuitivt og interaksjonsbasert grensesnitt vil det legges til rette for læring og dialog i problemforståelse, tiltaksutvikling og tiltaksvurdering.

  3. Utvikling av kollaborative planprosesser gjennom interaksjon med den dynamisk digitale tvillingen. Designet for å innpasse den dynamiske tvillingen i planprosessene skal sikre samskaping og demokrati langs hele verdikjeden av strategiske, taktiske og operative beslutninger.

SMART PLAN vil bruke planprosessen for klima, areal- og transport (PAKT) for Ålesundsregionen som et case for å både utvikle og pilotere verktøyet. Som en del av arbeidet vil prosjektet også identifisere muligheter for tilpasning og nyttiggjøring i andre planprosesser og beslutningssammenhenger.

Kontakt

Profilbilde_Anne-Lise.webp

Anne-Lise Sagen Major

Prosjektleder

+ 47 913 40 267

Profilbilde_Anne-Lise.webp

Andreas Amundsen

Prosjektkoordinator

+47 928 94 449

bottom of page